Warunki ogólne

Niniejsza strona obejmuje warunki przyjęcia i realizacji zamówień przez Agencję Reklamową EURO GRAPHIC, zwaną w dalszej części Agencją.

Ceny i cenniki

 • Podawane przez nas ceny są ZAWSZE cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmian bez uprzedniego powiadomienia.
 • Wysokość rabatów na poszczególne towary z katalogów można uzyskać u pracowników Działu Handlowego.

Zamówienia i ich realizacja

 • Warunkiem przyjęcia zlecenia jest otrzymanie pisemnego zamówienia zawierającego wyszczególnione pozycje wraz z ilością sztuk, liczbą kolorów nadruku, etc. Po przyjęciu zamówienia przesyłany jest szczegółowy kosztorys wykonania, na podstawie którego będzie wystawiona końcowa faktura VAT. Materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania projektu (nośniki informacji, projekty, slajdy, cromaliny, zdjęcia czy klisze) zwracamy po wykonaniu zlecenia.
 • Przy określaniu kolorystyki projektu (nadruku) należy posługiwać się systemem kolorów Pantone, RAL lub CMYK, próbnikami folii Oracal, Jac. Przy nadruku “full-kolor” z dostarczonych klisz wymagana jest odbitka próbna (Cromalin, Matchprint) lub proof cyfrowy.
 • Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Agencję.
 • Zamawiający może wycofać złożone zamówienie wyłącznie w formie pisemnej, przesłanej faksem wyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Agencję.
 • Zamawiający składając zamówienie, jeżeli ma na uwadze przesłanie własnego projektu winien zapoznać się z przygotowaniem prac do druku obowiązującym w Agencji umieszczonymi na stronie internetowej.
 • Zamawiający winien przesłać kompletne materiały do projektu (plik tekstowy z treścią, hasłami i opisem co gdzie ma się znajdować lub własny poglądowy projekt np. (w Word, Paint), logo firmowe, zdjęcia, mapki, czcionki lub inne materiały, które posłużą do wykonania projektu. Zamawiający winien przesłać nam całość materiałów jednorazowo, co umożliwi nam przystąpienie do wykonania projektu.
 • Każdy plik otrzymany od Zamawiającego jest sprawdzany pod kątem prawidłowego przygotowania technicznego (format, rozdzielczość, kolorystyka itp.) Nie ingerujemy i nie oceniamy plików pod względem merytorycznym i artystycznym. Jeśli w plikach występują błędy mogące w znacznym stopniu wpłynąć na jakość wydruku lub go wręcz uniemożliwiają, wstrzymujemy wykonanie zlecenia oraz informujemy zlecającego o konieczności naniesienia poprawek. Drobne poprawki, w porozumieniu z Klientem, wykonujemy na miejscu nieodpłatnie.
 • Czas wykonania każdego wyrobu uzależniony jest od nakładu i jest liczony od momentu zatwierdzenia projektu przez Klienta. Jest to czas od momentu rozpoczęcia realizacji do chwili wysłania zamówionego towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel i świąt). Termin realizacji ustalany jest na podstawie maksymalnego szacunkowego czasu koniecznego na wykonanie danego wyrobu. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość podania konkretnego terminu realizacji, liczonego od momentu zatwierdzenia projektu do druku.

Formy i warunki płatności

 • Podstawową formą rozliczeń z Agencją jest płatność gotówkowa i inne jej formy (pobranie, przedpłata przelewem).
 • Przy pierwszych trzech kolejnych zamówieniach należy dokonać przedpłaty w wysokości 35% wartości zlecenia brutto na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub faktury “pro-forma”. Pozostałą kwotę należy uiścić po otrzymaniu towaru i faktury VAT gotówką lub przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury (jeżeli umowa nie stanowi inaczej). Jeżeli płatność nie zostanie u regulowana w ustalonym terminie, kwota zostanie powiększona o ustawowe odsetki, zaczynając od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin płatności. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Agencja Reklamowa EURO GRAPHIC aż do momentu uregulowania pełnej należności za odebrany towar.
 • Jeżeli wartość zlecenia nie przekracza kwoty 500 zł netto – płatność gotówką w momencie odbioru na podstawie faktury VAT, przy zamówieniach netto przekraczających 2.000 zł – wymagana jest zaliczka w wysokości 35% wartości zlecenia brutto.
 • W przypadku zleceń, których wartość przekracza 500 zł, płatność gotówką jest premiowana dodatkowym rabatem.
 • Nie odebranie towaru nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za wykonane zamówienie.

Dostawy towaru

 • Zamówiony towar może zostać odebrany osobiście z magazynów firmy lub dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru przesyłki przez firmę kurierską rekomendowaną przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest wówczas poinformować o tym Wykonawcę nie później niż w dniu odbioru do godz. 10.00. Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do przekazania Wykonawcy informacji o sposobie pakowania wysyłki (paleta/paczki, waga, rodzaj i forma zabezpieczenia towaru).
 • Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów pakowania towaru zgodnie z jego wymogami. Zamawiający zobowiązuje się także do zamówienia kuriera z którym posiada podpisaną umowę od siedziby Wykonawcy. Należy jednocześnie poinformować kuriera o godzinach odbioru przesyłki.
 • Na życzenie Klienta podajemy numer lub przesyłamy kopię listu przewozowego na e-mail klienta w celu umożliwienia prześledzenia drogi przesyłki.
 • Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towarów z zamówienia.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru, naruszenia opakowania paczki i taśm zabezpieczających lub uszkodzenia dostarczanych towarów w wyniku transportu, odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu niezgodności w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zaraz przy dostawie.>/li>
 • Podpisany przez pracownika firmy spedycyjnej protokół należy niezwłocznie przesłać do Agencji. Nie spełnienie tych wymogów skutkuje brakiem możliwości reklamacji od spedytora.

Prawa autorskie

 • Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do wzorów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Agencja nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność Agencji jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
 • Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach WWW (serwisu WWW) prowadzonego przez Agencję są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.

Warunki gwarancji i reklamacje

 • Wszystkie towary zarówno dostępne w sklepie jak i wykonywane na indywidualne zamówienie klienta objęte są gwarancją Agencji.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien bezzwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Agencji. Reklamację Klient winien sporządzić wyłącznie w formie pisemnej oraz przesłać ją drogą mailową oraz listem poleconym na adres siedziby Agencji. Do pisma dotyczącego reklamacji należy załączyć potwierdzoną za zgodność kopię faktury VAT.
 • Agencja podejmując rozpatrywanie reklamacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność może zażądać odesłania wadliwego wyrobu do siedziby Agencji. Bez wcześniejszych uzgodnień z uprawnionym przedstawicielem Agencji nie należy wcześniej odsyłać wyrobu.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Agencja zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny.
 • W przypadku materiałów otrzymanych od Klienta, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ich wadliwego przygotowania oraz za błędy wynikające ze zbyt słabej rozdzielczości.
 • Agencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie towaru w transporcie.
 • Agencja nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma kurierska.

Ochrona projektów graficznych

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Agencja zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do projektów graficznych wykonanych przez Agencję w celu realizacji zamówienia.
 • W szczególności działanie w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów graficznych lub ich części wykonanych przez Agencję bez jej zgody jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony będą rozstrzygały w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane Sądowi właściwemu według siedziby Wykonawcy

Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach naszego serwisu WWW, prowadzonego przez Agencję Reklamową EURO GRAPHIC są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie, zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.